Condicions generals d'accés, ús i contractació del lloc www.enterwine.com

Dades identificatives de l'entitat gestora del lloc web

Galaxy Wines Online, S.L. (d'ara endavant, “Enterwine”)
Travessera de Gràcia 119, 08012 Barcelona
Adreça de correu electrònic: contact@enterwine.com
N.I.F. nº B65924037

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 43.488, foli 214, full núm. B-430516, inscripció 1a.

1 Accés i utilització del Lloc Web

1.1 Accés al Lloc Web

Aquestes condicions generals d'accés, ús i contractació (d'ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l'accés i la utilització del lloc web www.enterwine.com. Tenen la finalitat de difondre informació sobre les activitats d'Enterwine relacionades amb el món del vi i sobre la prestació de serveis específics de diversa naturalesa (d'ara endavant, el “Lloc Web”).

1.2 Acceptació de les Condicions Generals i, si escau, de les Condicions Particulars

L'accés al Lloc Web comporta acceptar aquestes Condicions Generals, per la qual cosa et demanem que les llegeixis atentament abans de fer-ne ús. Si no acceptes aquestes Condicions Generals, et demanem que t’abstinguis d'utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

La compra de vi en el Lloc Web i algun dels serveis relacionats poden estar subjectes a les condicions particulars que consten en l'apartat 3 d’aquestes Condicions Generals, i també a les que Enterwine pugui establir en qualsevol moment. D'ara endavant, qualsevol de les condicions esmentades, o qualssevol altres condicions específiques d'altres serveis que s'ofereixin de forma habitual en el Lloc Web, seran anomenades les “Condicions Particulars”.

Així mateix, Enterwine fa saber als usuaris d'aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals, i també les Condicions Particulars, podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals i, si escau, les Condicions Particulars, en cadascuna de les ocasions en què desitgi utilitzar el Lloc Web.

1.3 Registre i utilització de signatura electrònica

Alguns dels serveis oferts per Enterwine poden requerir que els usuaris es registrin prèviament mitjançant el formulari corresponent. Un cop emplenat el formulari de registre, l’usuari haurà d'acceptar la Política de Privacitat i les Condicions Particulars corresponents.

Per tal d'utilitzar algun d'aquests serveis, l’usuari activarà un codi d'usuari i unes claus personals que li permetran operar-hi amb caràcter general. Aquests mecanismes identificatius tindran, també amb caràcter general, la condició de signatura electrònica de l’usuari en les seves relacions amb Enterwine i amb la resta d'usuaris del Lloc Web (d'ara endavant, “Signatura Electrònica”).

La Signatura Electrònica de cada usuari tindrà un caràcter personal i intransferible, i serà obligació de l’usuari comunicar a Enterwine els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals. És responsabilitat de l’usuari actuar amb diligència a fi d'impedir l'accés i/o utilització de la seva Signatura Electrònica per part de tercers.

Així mateix, l’usuari serà l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa, i també de les conseqüències que d'això es puguin derivar.

En tot moment, serà responsabilitat de l’usuari fer un ús adequat del Lloc Web i tenir cura de la seva Signatura Electrònica. No l'haurà de fer servir amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en aquestes Condicions Generals i en qualssevol de les Condicions Particulars.

1.4 Utilització del Lloc Web. Majoria d'edat

L’usuari declara que és major d'edat i que té capacitat jurídica per a vincular-se a aquestes Condicions Generals, i a les Condicions Particulars quan s'escaigui. A més, es compromet a fer un ús responsable del Lloc Web i de la informació que conté, d'acord amb la normativa que sigui aplicable en cada cas.

2 Responsabilitat d’Enterwine respecte a la informació continguda en el Lloc Web

2.1 Funcionament del Lloc Web

Enterwine treballa per a garantir el bon funcionament el Lloc Web, evitant errors, reparant-los quan es produeixen, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. No obstant això, Enterwine no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'accés al Lloc Web, la inexistència d'errors en els continguts, i tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats. L’usuari accepta el que s'acaba d'esmentar, i es compromet a observar la màxima cura i prudència quan accedeixi al Lloc Web i gaudeixi dels continguts, la informació i els serveis disponibles.

2.2 Modificacions en la informació del Lloc Web

Enterwine es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions, tant sobre la informació continguda en el Lloc Web com sobre la configuració o la presentació.

2.3 Opinions d'altres usuaris

A través d'aquest servei, l’usuari podrà consultar de forma gratuïta les opinions d'altres usuaris respecte als vins, cellers o serveis d’Enterwine.

L’usuari es compromet i s’obliga a no emplenar l'espai de text destinat al fòrum amb continguts que puguin ser constitutius de violació de qualssevol normes, o bé que atemptin contra la moral i els bons costums, o que perjudiquin la imatge i el bon nom comercial dels diferents vins i cellers o del mateix Enterwine.

Pel que fa a la informació i a les opinions publicades en el fòrum de les quals en sigui autor o responsable, l’usuari atorga el seu consentiment exprés per a la seva difusió en el Lloc Web.

Enterwine no es fa responsable de les possibles conseqüències que es poguessin produir arran de la utilització indeguda de les opinions, ni de cap negligència per part dels usuaris que les aportin.

2.4 Ús de la informació continguda en el Lloc Web

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús que es pugui fer de qualsevol informació que contingui, es faran sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. En conseqüència, Enterwine no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda en el Lloc Web.

Així mateix, Enterwine manifesta que la informació i continguts gratuïts que hi ha en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de qualssevol danys o perjudicis que es poguessin produir, directament o indirectament, de la utilització que faci l’usuari d'aquesta informació subministrada.

Addicionalment, Enterwine no es fa responsable de cap dany o perjudici al programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l'accés al Lloc Web.

3 Condicions particulars de compra de productes a Enterwine

3.1 Procediment de compra a Enterwine

La compra de productes al Lloc web Enterwine no requereix registre previ per part de l’usuari, però sí l'acceptació de les condicions de compra que s'especifiquen tot seguit.

El procediment que l’usuari haurà de seguir per a completar la compra dels productes a Enterwine és el següent:

  1. Iniciar el procés prement el botó “Afegir” que apareix al costat de cada producte.
  2. En l'apartat “Quantitat”, seleccionar el nombre d'unitats de cada producte que es desitja adquirir i actualitzar el carret de compra.
  3. En cas que l’usuari disposi d'algun codi de descompte, ho haurà d'indicar en l'apartat “Codi de Descompte”. És molt important que l’usuari introdueixi els seus codis de descompte abans de prémer el botó “Realitzar Comanda”, atès que, en cas contrari, es completarà la comanda sense l'aplicació del descompte ni la possibilitat de reclamar-lo.
  4. L’usuari haurà de seleccionar el botó “Realitzar Comanda” i, en l'apartat “Checkout”, haurà d'introduir el seu nom, l’adreça, i el sistema de pagament.
  5. L’usuari haurà de revisar els detalls de la seva comanda en l'apartat “Revisi la seva comanda”. Si hi està conforme, haurà de prémer el botó “Comprar ara”. Finalment, l’usuari rebrà un missatge a la pantalla i a l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat, en la qual Enterwine li confirmarà l'acceptació de la seva comanda.
  6. En l'apartat “Carret de Compres”, l’usuari podrà consultar la confirmació de la recepció de la comanda, que es cursarà quan Enterwine rebi la confirmació del pagament. L’usuari pot seguir comprant una vegada finalitzat aquest procés de compra.

3.2 Preu dels productes i forma de pagament

Sistemes de pagament disponibles: el preu dels productes i serveis disponibles a Enterwine inclou l'IVA corresponent, tret que s'indiqui el contrari. L’usuari podrà escollir entre pagar les seves compres mitjançant transferència bancària, PayPal, targeta de crèdit, o de dèbit.

En cas que es consideri oportú, i per a garantir la seguretat de la compra, Enterwine podrà sol·licitar a l’usuari que li remeti una fotocòpia del seu document d'identitat (DNI, passaport…), la targeta que hagi utilitzat en el procés de compra, o qualsevol altra dada o document complementari.

Pagament mitjançant transferència bancària: si l’usuari selecciona el pagament mitjançant transferència bancària, haurà de realitzar la transferència seguint els passos que se li indiquin en el correu de confirmació de la seva comanda, que inclourà el número de compte al qual ha de fer la transferència, l'import, i la referència que hi ha d'annexar per completar el procés d'acceptació definitiva de la seva comanda. La comanda realitzada mitjançant transferència bancària té una validesa de 48 hores. Si el pagament es fa passades 96 hores, pot estar subjecte a canvis de disponibilitat de producte o preus.

La compra no es completarà fins que no s'hagi rebut en el compte d'Enterwine l'import sencer de la comanda, moment a partir del qual es començarà a comptar el termini de lliurament comunicat al client.

3.3 Lliurament de comandes

Els productes adquirits per l’usuari s'enviaran pel servei de missatgeria utilitzat per Enterwine. Tant el nom de l'agència de transport com les despeses associades a cada comanda apareixeran en el moment de fer de la compra. Per poder tramitar l'enviament de la comanda feta al Lloc Web d’Enterwine, serà necessari comunicar les dades d'enviament de l’usuari a l'empresa col·laboradora que porta a terme els serveis d'enviament.

Els productes s'enviaran a l'adreça indicada per l’usuari en el moment de fer de la comanda. Amb la finalitat d'optimitzar-ne el lliurament, és aconsellable que el comprador indiqui una adreça on la comanda pugui ser lliurada els dies laborables, de dilluns a divendres, de 09.00 a 18.00 h.

En cas que el transportista intentés lliurar la comanda i no hi hagués ningú per a rebre-la, deixarà una nota on farà constar l'intent del lliurament. Aleshores, l’usuari haurà de contactar amb l'agència de transport, al més aviat possible, en el número de telèfon que trobarà en la nota, amb la finalitat d'acordar un nou lliurament.

Si en fer el segon lliurament tampoc no hi hagués ningú per a rebre la comanda, el transportista tornarà a deixar una nota on farà constar el segon intent del lliurament. A partir d’aquest moment, la comanda romandrà a l'oficina de l'agència de transport durant 7 dies. Passat aquest temps, el paquet serà retornada al nostre magatzem.

En el moment en què rebi la seva comanda, l’usuari haurà de:

  1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
  2. Assenyalar qualsevol anomalia en l'albarà de lliurament, fent-hi constar les seves reserves i incloent-hi la seva signatura.
  3. Els proveïdors de transport no permeten retornar la mercaderia si el client l'obre davant d'ells. No obstant això, l’usuari podrà revisar la caixa des de l'exterior i, si detecta que és humida o mullada, haurà de manifestar que no accepta la comanda. En aquest supòsit, l'agència de transports ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou lliurament de la comanda sense cap cost per a l’usuari.

Enterwine no assumirà cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.

3.4 Cancel·lacions i devolucions

Els usuaris podran cancel·lar la comanda sense necessitat de justificar la seva decisió, conforme a la legislació espanyola en vigor. Per exercir aquest dret, l’usuari haurà d'enviar un correu electrònic a contact@enterwine.com, en el qual haurà d'especificar com a assumpte “Dret de desistiment”, fent-hi constar el seu nom, cognoms, i el número de comanda que s’ha de cancel·lar. El termini màxim de què disposa l’usuari per a enviar la seva comunicació és de 14 dies naturals, a comptar des de la data en què l’usuari hagi rebut els productes. Per fer-ho, cal que empleni el formulari de desistiment que trobarà al final d'aquestes condicions generals.

En cas que decideixi cancel·lar la comanda en el termini establert, l’usuari haurà de retornar els productes adquirits en perfecte estat (no manipulats ni oberts per l’usuari), correctament protegits i en l'embalatge original (les despeses d'enviament corresponents aniran a càrrec de l’usuari*).

Després que Enterwine comprovi el bon estat dels productes, es reemborsarà l'import corresponent de les unitats retornades. En cas que els productes retornats no estiguin en perfecte estat, Enterwine es reserva el dret de deduir de l'import el valor de mercat del producte que no compleixi amb aquestes condicions, amb un màxim del preu d'adquisició. En tots dos casos, Enterwine utilitzarà el mateix mitjà de pagament que l’usuari hagi fet servir per al pagament inicial, i el farà efectiu en un termini màxim de 30 dies des de la cancel·lació.

*Excepte les devolucions motivades per un error d’Enterwine o per algun defecte del producte. En aquest cas, Enterwine es compromet a reemplaçar el producte defectuós per un altre d’igual, o bé a reintegrar-ne l'import. Enterwine també es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament.

4 Responsabilitat de l’usuari

4.1

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que és l'únic i exclusiu responsable de fer un ús adequat del Web, per la qual cosa respondrà dels eventuals danys i perjudicis que Enterwine pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut d’aquestes Condicions Generals, de les Condicions Particulars, o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc Web.

5 Política en matèria d'enllaços d'hipertext (Links)

5.1

Enterwine no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a tercers llocs web. La seva existència no implica que avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats.

5.2

Així mateix, els tercers que tinguin intenció d'incloure en un Lloc web un enllaç hipertextual que adreci les persones al Lloc Web d’aquesta empresa, hauran d'obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit d’Enterwine. En qualsevol cas, Enterwine tampoc assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals de tercers al Lloc Web.

6 Política de privacitat i de comunicacions comercials

6.1

Tant en el moment del registre, com en el cas que, durant la seva navegació, realització de consultes, sol·licituds o simulacions al Lloc Web, l’usuari ens proporcioni dades que tinguin la consideració de dades de caràcter personal, s'aplicarà el que preveu la Política de Privacitat i Comunicacions Comercials d’Enterwine, que l’usuari haurà d’acceptar de forma prèvia.

7 Propietat industrial i intel·lectual

7.1

Tots els continguts del Lloc Web (s’hi inclouen, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d’Enterwine o dels seus proveïdors de continguts. Els continguts han estat cedits o llicenciats pels seus creadors, i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (s’entén com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del Lloc Web és propietat exclusiva d’Enterwine, i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

7.2

Tot el programari utilitzat en l'ús i el desenvolupament del Lloc Web és propietat d’Enterwine o dels seus proveïdors de programari, i està protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

7.3

Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips que apareixen en el Lloc Web són titularitat d’Enterwine i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el Lloc Web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris.

7.4

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat d’Enterwine o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l'expressa autorització dels titulars d'aquests continguts.

7.5

El fet de posar a disposició dels usuaris les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat d’Enterwine o dels proveïdors de continguts que figuren en el Lloc Web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació a favor de l’usuari, a banda de l'ús que comporta la utilització legítima i d'acord amb la naturalesa del Lloc Web.

7.6

Queda totalment prohibit qualsevol ús dels continguts del Lloc Web dut a terme sense l'autorització d’Enterwine, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, en cas que es produeixin, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual d’Enterwine, sancionades per la legislació vigent.

8 Accés al Lloc Web des de dispositius mòbils

8.1

Tot el que es disposa en aquestes Condicions d'Accés i Ús serà aplicable als accessos que l’usuari faci als Serveis a través del telèfon mòbil o altres dispositius mòbils.

8.2

Referent a això, s'informa a l’usuari que Enterwine no cobra per l'accés mòbil als continguts o serveis del Lloc Web, però que l'operador de telefonia de l’usuari aplicarà la tarifa que tingui contractada per a l'enviament i la recepció de dades.

8.3

Enterwine no es fa responsable de les restriccions imposades pels operadors de telefonia, les quals podrien dificultar l'accés als continguts i serveis del Lloc Web.

9 Legislació aplicable i jurisdicció

9.1

L'accés i la utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

9.2

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre Enterwine i els usuaris del Lloc Web serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

10 Resolució de litigis en línia en matèria de consum

10.1

La Comissió Europea ha posat en marxa una plataforma única i gratuïta (RLL) per ajudar els consumidors i les empreses a resoldre litigis derivats de les operacions i els contractes realitzats a través d'internet. La creació i el desenvolupament de la plataforma està regulat pel Reglament UE 524/2013 del Parlament Europeu, que es basa en la normativa relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

10.2

La plataforma permet als consumidors i als comerciants de la Unió Europea presentar reclamacions emplenant un formulari electrònic disponible en totes les llengües oficials de la Unió, amb la possibilitat d'adjuntar els documents pertinents. La plataforma fa possible la resolució de litigis tant nacionals com transfronterers, sempre que les operacions s'hagin dut a terme a través d'internet. Aquest procediment de resolució de litigis no substitueix la possibilitat de recórrer als tribunals.

10.3

El procediment consisteix a canalitzar els litigis nacionals cap als organismes de resolució alternativa de litigis (RAL) que estiguin connectats a la plataforma, que hagin estat seleccionats pels estats membres de la UE en funció de criteris de qualitat, i que hagin estat notificats a la Comissió. A Espanya, el punt de contacte de la plataforma és el CEC (Centro Europeo del Consumidor), organisme adscrit a la AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición). L'objectiu del CEC és proporcionar assistència i ajut als consumidors que ho solicitin en el moment de presentar reclamacions a través de la plataforma.

Enllaços d'interès

Resolució de litigis en línia