Condicions generals d'accés, ús i contractació del lloc www.enterwine.com

Dades identificatives de l'entitat gestora del lloc web

Galaxy Wines Online, S.L. (d'ara endavant, “Enterwine”)
Travessera de Gracia 119, 08012 Barcelona
Adreça de correu electrònic: contact@enterwine.com
N.I.F. nº B65924037
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 43.488, foli 214, full núm. B-430516, inscripció 1a.

1 Accés i utilització del lloc Web

1.1 Accés al lloc Web

Aquestes condicions generals d'accés, ús i contractació (d'ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l'accés i la utilització del lloc web www.enterwine.com, que té per finalitat difondre informació sobre les activitats que porta a terme Enterwine relacionades amb el món del vi i prestar determinats serveis de diversa naturalesa (d'ara endavant, el “Lloc Web”).

1.2 Acceptació de les Condicions Generals i, si escau, de les Condicions Particulars

L'accés al lloc Web comporta acceptar aquestes Condicions Generals, per la qual cosa et demanem que les llegeixis atentament abans de fer-ne. Si no acceptes aquestes Condicions Generals, et demanem que t’abstinguis d'utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

La compra de vi en el Lloc Web i algun dels serveis relacionats poden estar subjectes a les condicions particulars que consten en l'apartat 3 d’aquestes Condicions Generals, així com les que a cada moment puguin establir-se a Enterwine. D'ara endavant, qualsevol de les condicions esmentades, o qualssevol altres condicions específiques d'altres serveis que s'ofereixin en tot moment en el Lloc Web, seran anomenades les “Condicions Particulars”.

Així mateix, Enterwine posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc Web que aquestes Condicions Generals, així com les Condicions Particulars podran ser adaptades o modificades en qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals, i si escau, les Condicions Particulars, en cadascuna de les ocasions en què desitgi utilitzar el Lloc Web.

1.3 Registre i utilització de signatura electrònica

Alguns dels serveis oferts per Enterwine poden requerir que els usuaris es registrin prèviament a través del formulari corresponent. Una vegada emplenat el formulari de registre, l’usuari haurà d'acceptar la Política de Privacitat i les Condicions Particulars corresponents.

Per utilitzar algun d'aquests serveis, l’usuari s'activarà un codi d'usuari i unes claus personals per poder-hi operar amb caràcter general. Aquests mecanismes identificatius tindran, també amb caràcter general, la condició de signatura electrònica de l’usuari en les seves relacions amb Enterwine i amb la resta d'usuaris del lloc Web (d'ara endavant, “Signatura Electrònica”).

La Signatura Electrònica de cada usuari tindrà caràcter personal i intransferible, i serà obligació de l’usuari comunicar a Enterwine els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals. És responsabilitat de l’usuari prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o utilització per part de tercers que accedeixin o utilitzin en el seu nom la Signatura Electrònica. Així mateix, l’usuari serà l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que d'això es puguin derivar.

En tot moment, serà responsabilitat de l’usuari utilitzar adequadament el lloc Web i la custòdia de la seva Signatura Electrònica, i s’haurà d'abstenir d'utilitzar-la amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en aquestes Condicions Generals i en qualssevol de les Condicions Particulars.

1.4 Utilització del lloc Web. Majoria d'edat

L’usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se a les presents Condicions Generals i a les Condicions Particulars quan correspongui, i es compromet, a més, a fer un ús diligent del lloc Web, així com de la informació continguda en aquest, amb total subjecció a la normativa que sigui aplicable en cada cas.

2 Responsabilitat d’ Enterwine respecte a la informació continguda en el lloc Web

2.1 Funcionament del lloc Web

Enterwine fa els seus millors esforços per mantenir el lloc Web en bon funcionament, evitar errors o, si es produeixen, reparar-los, i mantenir els continguts del lloc Web degudament actualitzats. No obstant això, Enterwine no garanteix la disponibilitat i continuïtat a l'accés al lloc Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats. L’usuari accepta el que s’ha esmentat anteriorment i es compromet a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudeixi de la navegació del lloc Web o gaudeixi dels continguts, la informació i els serveis disponibles en aquest.

2.2 Modificacions en la informació del lloc Web

Enterwine es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions tant sobre la informació continguda en el lloc Web com la seva configuració o presentació.

2.3 Opinions d'altres usuaris

A través d'aquest servei, l’usuari podrà consultar de forma gratuïta les opinions d'altres usuaris respecte als vins, cellers o serveis d’Enterwine.

L’usuari es compromet i s’obliga a no emplenar l'espai de text destinat a participar en el fòrum si el seu contingut pot ser constitutiu de violació de qualssevol de les normes o bé pot atemptar a la moral, els bons costums o la imatge i el bon nom comercial dels diferents vins i cellers o d’Enterwine.

En relació amb la informació i les opinions publicades en aquest servei de les quals sigui autor o responsable, l’usuari atorga el seu consentiment exprés per a la seva difusió en el lloc Web.

Enterwine no es fa responsable de les possibles conseqüències que es poguessin produir per la utilització indeguda o per la negligència dels usuaris que aportin les seves opinions.

2.4 Ús de la informació continguda en el lloc Web

Tant l'accés al lloc Web com l'ús que pugui fer-se de qualsevol informació que aquest conté, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. En conseqüència, Enterwine no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda en el lloc Web.

Així mateix, Enterwine manifesta que la informació i continguts gratuïts que hi ha en el lloc Web tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de qualssevol danys o perjudicis que es poguessin produir, directament o indirectament, de la utilització que faci l’usuari d'aquesta informació subministrada.

Addicionalment, Enterwine no es fa responsable de cap dany o perjudici al programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l'accés al lloc Web.

3 Condicions particulars de compra de productes a Enterwine

3.1 Procediment de compra a Enterwine

La compra de productes al lloc web d’Enterwine no requereix el registre previ de l’usuari, però si l'acceptació de les presents condicions de compra.

El procediment que l’usuari haurà de seguir per completar la compra dels productes a Enterwine és el següent:

  1. Iniciar el procés prement el botó “Afegir” que apareix al costat de cada producte.
  2. En l'apartat “Quantitat”, seleccionar el nombre d'unitats de cada producte que es desitja adquirir i actualitzar el carret de compra.
  3. En el cas que l’usuari disposi d'algun codi de descompte, haurà d'indicar-ho en l'apartat “Codi de Descompte”. És molt important que l’usuari introdueixi els seus codis de descompte abans de prémer el botó “Realitzar Comanda”, atès que en cas contrari es completarà la comanda sense descompte ni possibilitat de reclamar-lo.
  4. L’usuari haurà de seleccionar el botó “Realitzar Comanda” i, en l'apartat “Checkout”, haurà de completar el seu nom i l’adreça i el sistema de pagament.
  5. L’usuari haurà de revisar els detalls de la seva comanda en “Revisi la seva comanda” i, si hi està conforme, haurà de prémer el botó “Comprar ara”. Finalment, l’usuari rebrà un missatge a la pantalla i a l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat, en la qual Enterwine li confirmarà l'acceptació de la seva comanda.
  6. En l'apartat “Carret de Compres”, l’usuari podrà consultar la confirmació de la recepció de la comanda, que es cursarà quan a Enterwine li arribi la confirmació del pagament d’aquesta. L’usuari pot seguir comprant una vegada finalitzat aquest procés de compra.

3.2 Preu dels productes i forma de pagament

Sistemes de pagament disponibles: el preu dels productes i serveis disponibles a Enterwine inclouen l'IVA corresponent, tret que s'indiqui el contrari. L’usuari podrà escollir entre pagar les seves compres mitjançant transferència bancària, PayPal, targeta de crèdit o dèbit disponibles a cada moment.

En cas que es consideri oportú i per garantir la seguretat de la compra, Enterwine podrà sol•licitar a l’usuari que li remeti una fotocòpia del seu document d'identitat (DNI, passaport…), així com la targeta que hagi utilitzat en el procés de compra o qualsevol altra dada o document complementari.

Pagament mitjançant transferència bancària: si l’usuari selecciona el pagament mitjançant transferència bancària, haurà de realitzar la transferència seguint els passos que se li indiquin en el correu de confirmació de la seva comanda, que contindrà el número de compte al qual ha de fer la transferència, l'import i la referència que hi ha d'annexar per completar el procés d'acceptació definitiva de la seva comanda. La comanda realitzada mitjançant transferència bancària té una validesa de 48 hores. Si el pagament es realitza passades les 48 hores, pot estar subjecte a canvis de disponibilitat de producte o preus.

La compra no es completarà fins que no s'hagi rebut en compte l'import íntegre de la comanda, moment a partir del qual es començarà a comptar el termini de dies per al lliurament que se li hagi comunicat al client.

3.3 Lliurament de comandes

Els productes adquirits per l’usuari s'enviaran pel servei de missatgeria utilitzat per Enterwine. En la realització de la comanda, tant el nom de l'agència de transport com les despeses associades a cada comanda, apareixeran en la realització de la compra. Per poder tramitar l'enviament de la comanda feta al lloc Web d’Enterwine, serà necessari comunicar les dades d'enviament de l’usuari a l'empresa col•laboradora d’Enterwine que portarà a terme els serveis d'enviament.

Els productes s'enviaran a l'adreça indicada per l’usuari durant la realització de la comanda. Amb la finalitat d'optimitzar-ne el lliurament, seria aconsellable que el comprador indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada: dies laborables, de dilluns a divendres, de 08.30 a 19.30 hores.

En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre’l, li deixarà una nota en què li farà constar l'intent del lliurament. Aleshores, l’usuari haurà de contactar amb l'agència de transport, al més aviat possible, al número de telèfon que trobarà en la nota, amb la finalitat d'acordar un nou lliurament.

Si en aquest segon lliurament no hi hagués ningú per rebre’l, li deixarà una nota de nou en què li farà constar el segon intent del lliurament. A partir d’aleshores, la seva comanda romandrà a l'oficina de l'agència de transport durant 15 dies. Després d'haver transcorregut aquests dies, la seva comanda serà retornada al nostre magatzem.

En el moment en què rebi el seu paquet, l’usuari haurà de:

  1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
  2. Assenyalar qualsevol anomalia en l'albarà del lliurament i fer-hi constar les seves reserves i incloure-hi la seva signatura.
  3. Els proveïdors de transport no permeten retornar la mercaderia si el client l'obre en la seva presència. No obstant això, l’usuari podrà revisar la caixa des de l'exterior i, si detecta que la caixa està humida o mullada, haurà de manifestar la seva no acceptació de la comanda. En aquest supòsit, l'agència de transports ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou lliurament de la comanda sense cap cost per a l’usuari. 

Enterwine no assumirà cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.

3.4 Cancel·lacions i devolucions

Els usuaris podran desistir de la seva comanda sense necessitat de justificar la seva decisió, conforme a la legislació espanyola que sigui aplicable. Per exercir aquest dret, l’usuari haurà de remetre un correu electrònic a contact@enterwine.com, en que hauran d’especificar com a assumpte “Dret de desistiment” i fer-hi constar el seu nom i cognom i el número de comanda que s’ha de cancel•lar. El termini màxim de què disposa l’usuari per enviar la seva comunicació és de 7 dies a comptar des de la data en què l’usuari hagi rebut els productes.

En el cas d'optar pel desistiment en el termini establert, l’usuari haurà de retornar els productes adquirits en perfecte estat (no manipulats ni oberts per l’usuari), i correctament protegits i en el seu embalatge d'origen (les despeses d'enviament corresponents aniran a càrrec de l’usuari*).

Després que Enterwine comprovi el bon estat dels productes es reemborsarà l'import corresponent de les unitats retornades. En cas que els productes retornats no estiguin en perfecte estat, Enterwine es reserva el dret de deduir de l'import el valor de mercat del producte que no compleixi amb aquestes condicions, amb un màxim del preu d'adquisició. En tots dos casos, Enterwine utilitzarà el mateix mitjà de pagament que l’usuari hagi fet servir per al pagament inicial i el farà efectiu en el termini màxim de 30 dies des del desistiment.

*Excepte les devolucions que es derivin d'un error d’Enterwine o d'algun defecte del producte. En aquest cas, Enterwine es compromet a reemplaçar el producte defectuós per un altre d’igual o se’n reintegrarà l'import. També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament.

4 Responsabilitat de l’usuari

4.1 L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del Web té lloc està sota la seva única i exclusiva responsabilitat, per la qual cosa respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Enterwine pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut d’aquestes Condicions Generals o de les Condicions Particulars o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del lloc Web.

5 Política en matèria d'enllaços d'hipertext (Links)

5.1 Enterwine no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals a tercers llocs web, ni la seva existència implica que avalin, promocionin, garanteixin o recomanin els llocs web enllaçats.

5.2 Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que adreci les persones al lloc Web d’aquesta empresa, hauran d'obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit d’Enterwine. En qualsevol cas, Enterwine tampoc assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuals de tercers al lloc Web.

6 Política de privacitat i de comunicacions comercials

6.1 Tant en el moment de registre com en el cas que durant la seva navegació, realització de consultes, sol•licituds o simulacions al lloc Web, l’usuari ens proporcioni dades que tinguin la consideració de dades de caràcter personal, serà aplicable el que preveu la Política de Privacitat i Comunicacions Comercials d’Enterwine, que l’usuari haurà d’acceptar de forma prèvia.

7 Propietat industrial i intel·lectual

7.1 Tots els continguts del lloc Web (s’hi inclouen, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat d’Enterwine o dels seus proveïdors de continguts, que han estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part d’aquests, i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel•lectual i industrial. La compilació (s’entén com tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc Web és propietat exclusiva d’Enterwine i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel•lectual.

7.2 Tot el programari utilitzat en l'ús i el desenvolupament del lloc Web és propietat d’Enterwine o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis de propietat industrial i intel•lectual.

7.3 Les marques, els rètols, els signes distintius o els logos que apareixen en el lloc Web són titularitat d’Enterwine i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el lloc Web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris.

7.4 Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat d’Enterwine o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l'expressa autorització dels titulars d'aquests continguts.

7.5 La posada a la disposició dels usuaris de les bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat d’Enterwine o dels seus proveïdors de continguts que figuren en el lloc Web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació a favor de l’usuari diferent de l'ús que comporta la utilització legítima i d'acord amb la naturalesa del lloc Web.

7.6 Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del lloc Web que es realitzi sense l'autorització d’Enterwine, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel•lectual d’Enterwine, sancionades per la legislació vigent.

8 Accés al lloc Web des de dispositius mòbils

8.1 Tot el que es disposa en aquestes Condicions d'Accés i Ús serà aplicable als accessos que l’usuari faci als Serveis a través del telèfon mòbil o altres dispositius mòbils.

8.2 Referent a això, s'informa a l’usuari que Enterwine no cobra per l'accés mòbil als continguts o serveis del lloc Web, però que l'operador de telefonia de l’usuari aplicarà la tarifa que tingués contractada per a l'enviament i la recepció de dades.

8.3 Enterwine no es fa responsable de les restriccions que l'operador de telefonia pugui tenir imposades i que poguessin fer que els continguts o serveis del lloc Web no fossin accessibles amb normalitat.

9 Legislació aplicable i jurisdicció

9.1 L'accés i la utilització del lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

9.2 Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre Enterwine i els usuaris del lloc Web serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

HE LLEGIT I ACCEPTAT LES CONDICIONS GENERALS D'ÚS ESMENTADES I DE LA CONTRACTACIÓ DEL LLOC WEB WWW. ENTERWINE.COM EN LA MEVA CONDICIÓ D'USUARI.